Ieder lid van O.L.V.A.C., ongeacht zijn/haar hoedanigheid, dient te handelen en zich te schikken naar de waarden en normen van de club

Vriendschap en samenhorigheid: bij Olvac moet iedereen zich thuis kunnen voelen. Allen die betrokken zijn bij Olvac, werken mee bij de organisatie van de sportieve en extra sportieve activiteiten teneinde onze samenhorigheid te versterken.

Orde, tucht en sportiviteit zijn belangrijke opvoedkundige waarden: wanorde (b.v. rommel achterlaten in kleedkamers, shoes uitkloppen in kleedkamer), gebrek aan tucht (b.v. ruzie maken, pestgedrag, niet luisteren naar trainingcoördinator/trainer/ ploegafgevaardigde) kunnen aanleiding geven tot sancties.
De winnersmentaliteit zal echter nooit overheersen op de sportiviteit in het besef dat sport en sportiviteit steeds gepaard gaan. Onze tegenspelers zijn tegenstrevers, zeker geen vijanden. Brutaal roepen op veld of langs de zijlijn en onsportief gedrag (b.v. iemand uitlachen, zware overtredingen begaan, met de scheidsrechter in de clinch gaan, de scheidsrechter beledigen) kunnen dus niet! Elke niet-naleving van deze (voor Olvac) basisnormen kan aanleiding zijn voor een disciplinaire sanctie. Herhaaldelijk overtreden van deze sportieve regels kan aanleiding geven tot tijdelijke of definitieve verwijdering uit onze voetbalvereniging; elke begeleider ziet erop toe dat zo’n verwijdering niet nodig is. Sportiviteit dwingen we zelf af door onze sportieve houding!

Respect: we hebben respect jegens elkaar en we respecteren de hiërarchie die binnen de club bestaat, in het bijzonder het gezag van bestuursmensen; trainers en begeleiders. We respecteren ook spelers en supporters van andere ploegen; we respecteren tijdens een match het gezag van de scheidsrechter(s) en steunen hem, indien nodig; we respecteren eveneens de infrastructuur en sportmateriaal.

Zelfbeheersing: we beheersen ons en we onthouden ons van elke vorm van agressiviteit, zowel fysiek als verbaal of andere communicaties blijven correct als we opmerkingen maken of commentaar geven. Niemand maakt racistische of persoonlijke kwetsende opmerkingen.

Voetbal is een ploegsport: de beleefdheid gebiedt dus nooit afwezig te zijn zonder voorafgaande en zo tijdig mogelijke verwittiging en, indien mogelijk, mét een vervangoplossing voorhanden te hebben.
Ook hebben alle spelers de garantie om minimaal 50% van de speelminuten binnen hun ploeg te spelen, zolang door hem/haar aan de normen en waarden van onze club wordt voldaan.  

Voetbalmateriaal: In elke voetbalzak zitten voldoende voetbalshirts voor alle spelers, zoveel armbanden als er begeleiders zijn, een kapiteinsband en een matchbal. De begeleider is verantwoordelijk voor de constante inhoud hiervan, het hele seizoen lang; bij het einde van het voetbalseizoen wordt de volledige voetbalzak terug ingeleverd; indien een ploeg hierover niet beschikt, gelieve de jeugdverantwoordelijke te verwittigen.

Na elke training als na elke (thuis)wedstrijd wordt alle gebruikte materiaal (b.v. hesjes, oefenballen, potjes, emmer, spons, verbanddoos, kleine goals, ontleende “passe-partout” sleutel) opnieuw verzameld, op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd en achter slot geplaatst.

De trainer en/of de begeleider ziet er steeds op toe dat de kleedkamer, ook die van en/of bij de tegenstander, in ordentelijke toestand wordt achtergelaten;

Algemene wedstrijdformaliteiten: uiterlijk 30’ voor aanvang van de wedstrijd is iedereen aanwezig; het wedstrijdblad moet behoorlijk ingevuld (in hoofdletters) 15’ voor aanvang van de wedstrijd bij de scheidsrechter ter controle liggen, samen met het boekje lidkaarten, bij voorkeur in volgorde gerangschikt volgens de spelers vermeld op het wedstrijdblad (vanaf cadetten worden er ook de identiteitskaarten bijgevoegd, eveneens in volgorde); op het wedstrijdblad wordt voor de naam van elke speler ook zijn rugnummer vermeldt indien met rugnummer gespeeld wordt (dit is slechts verplicht vanaf de cadetten); na het matcheinde wordt het wedstrijdblad ondertekend en het exemplaar voor ons bestemd meegenomen en voor zondagavond op Mariënborgh afgegeven of in het daartoe bestemd houten bakje gelegd;

Bijkomende wedstrijdformaliteiten bij thuiswedstrijden: de bezoekersploeg en scheidsrechter wordt door de begeleider verwelkomd bij aankomst; de scheidsrechter wordt betaald volgens het tarief dat hij vraagt én vermeldt op het wedstrijdblad zelf (onkostendetail bij te houden en in te dienen voor terugbetaling op het einde van het seizoen); bij die gelegenheid wordt hem gevraagd wat hij wenst te drinken tijdens de rust; de begeleider staat in voor het tijdig ter beschikking hebben van de dranken (voor scheidsrechter, bezoekende en eigen ploeg) bij het rustsignaal; na elke match onderhoudt de begeleider zich met de scheidsrechter, die dit op prijs stelt, in het cafetaria; de scheidrechter heeft na de match recht op één drankje en één broodje naar keuze .Elke discussie op het wedstrijdverloop en/of –fasen wordt hierbij vermeden; tot en met de miniminiemen ziet de begeleider erop toe dat de kleine goals tijdig op de juiste plaats staan én dat deze vastgehecht zijn met de nodige pinnen;

Ploegwijzigingen: eens de ploegindeling bij de jeugdelftallen definitief is (in A-B-C) wisselen spelers niet meer van de ene ploeg naar de andere zonder voorafgaande kennisgeving/overleg/akkoord van elke betrokken begeleider en/of trainer; spelers van een andere ploeg worden nooit zelf rechtstreeks gecontacteerd; binnen eenzelfde ploeg is het de bedoeling dat alle spelers gelijke speelkansen hebben; vanaf de miniemen wordt bij voorkeur met een vaste kapitein gespeeld; het is de taak van de begeleider om er elke week voor te zorgen dat een volledige ploeg samengesteld kan worden;

Communicatie naar spelers: afspraken qua plaats, dag en uur van wedstrijd, qua hoe er te geraken, etc. worden door de trainer en/of begeleider gemaakt met de (ouders van de) spelers; bij voorkeur wordt een vast communicatiekanaal gekozen (b.v. briefje, telefoon, e-mail);

Mariënborgh: Olvac streeft een heel goede samenwerking na met Mariënborgh en voert vriendschap en samenhorigheid hoog in het vaandel. Daarom moedigt het bestuur elke ploeg aan minstens éénmaal per seizoen, geheel vrijblijvend en tegen betaling, op Mariënborgh een etentje te organiseren voor de spelers van de ploeg en hun ouders. De begeleider onderhandelt vooraf met de uitbater van het cafetaria de beste prijs;

Lidgelden: de begeleider zal desgevallend gevraagd worden ouders van jeugdspelers of de seniorenspelers te contacteren om eventuele achterstallige lidgelden te innen. Mocht de begeleider weet hebben van eventuele betalingsmoeilijkheden voor sommige spelers, wordt hem discreet verzocht iemand van het Olvac-bestuur hiervan op de hoogte te willen brengen;

Conflicten: Als conflicten ontstaan en de gekozen normen en waarden van Olvac niet gerespecteerd worden, kan de betrokkene(n) uitgenodigd worden voor een gesprek, afgezien van de toepassing van andere maatregelen voorzien in de Statuten en Reglementen.